แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวในภาวะปกติ การดูแลช่วยเหลือและการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย