ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาสำหรับโรคตา กลไกการออกฤทธิ์ของยา รูปแบบของยา วิธีการให้ยา และผลข้างเคียงทางตาที่เกิดจากยาชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคตา เรียนรู้ขอบเขตการทำงานของนักทัศนมาตรกับการใช้ยาตา