ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Analytic Hierarchy Process (AHP) และเทคนิคการตรวจสอบ การประเมินราคา การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์เวลา การจัดการแหล่งข้อมูล การจัดระดับของแหล่งข้อมูลและข้อจำกัดด้านเวลาของแหล่งข้อมูล การประเมินราคาของโครงการ วัฏจักรของโครงการ การจัดการทั้งระบบ องค์ประกอบของโครงการ การทดลองของโครงการ การควบคุมโครงการ
This subject include various aspects of topics such as introduction to software requirements, projects management, the project life cycle, project tasks and deliverables, defining projects and establishing project contracts, requirements analysis, feasibility analysis, cost estimation and cost/benefit analysis, project scheduling, activity networks, critical path analysis, resource leveling, risk management, quality assurance, managing project phases and project resources, testing and project delivery, post implementation review, and human aspects, interpersonal communication, teamwork, project leadership.