แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน  ระบาดวิทยา  การเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในกระบวนการพยาบาลชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพของระชาชน  ที่ครอบคลุมการองกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การรักษา  และการนสุขภาพของระชาชน