วิถีทางการเกิดสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยาในร่างกาย บทบาทของสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยาด้านการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดพิษ โครงสร้างที่มีแนวโน้มเกิดเป็นสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยา

เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์

เภสัชวิทยา 2

เภสัชวิทยา 1

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าการวิจัย การวิเคราะห์การแปลผล
การอภิปรายผลสรุปผล และการน าเสนอผลงานวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิซึม
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ
ยาต้านมาลาเรีย ยาต้านเชื้อรา ยาต้านโปรโตซัว ยาถ่ายพยาธิ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส สเตอรอยด์
ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดกรดยูริค

ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา ของความผิดปกติเกี่ยวกับโรคของระบบหายใจ โรคติดเชื้อ โรคเบาหวาน โรคของสมดุลอิเล็คโตรลัยท์และน้ำ โรคไตเรื้อรัง โรคและระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์และทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการจ่ายยาเพื่อรักษาเบื้องต้นในร้านยาหรือการส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จำเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก