" ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ อันนำไปสู่การเติบโตของท้องถิ่นไทย"