"การเสื่อมสภาพของโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบโดยการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพทางเคมี การเสื่อสภาพทางกล การเสื่อสภาพทางความร้อน"