การศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา และปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์และนํามาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากําเนิด พยาธิสรีระวิทยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งการใหความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


An integrated study of immunology, bacteriology, virology, mycology and parasitology as the underlying
causes of common diseases. Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and
signs of the diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, disease prevention, health
education, and holistic patient care

แบบทดสอบก่อนเรียน Pretest preop and monitoring.

คลังแบบทดสอบ
จัดทำโดยแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร