"วิเคราะห์ทฤษฎี และกระบวนการของการรับสัมผัสและการรับรู้ สภาพทางสรีระที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสและการรับรู้ องค์ประกอบของการรับสัมผัสและการรับรู้ ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับสัมผัสและการรับรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการรับสัมผัส การรับรู้ และความสามารถในการคิด การหาเหตุผล ความจำ พัฒนาการทางสติปัญญาที่มีต่อการพัฒนาความคิดในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ"