การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ