ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของ ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการแจกแจงแบบปกติ  ศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง ค่าคาดหวัง การทดสอบสมมติฐาน  การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  รวมถึงศึกษาพื้นฐานความรู้   และการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ