การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการแบบองค์รวม และการฝึกปฏิบัติ การแปลผล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ

การเชื่อมโยงแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการพยาบาล ฝึกการทำวิจัยทางการพยาบาล

ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณจากภาวะสูงอายุ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูงอายุ การพัฒนาความผาสุก พฤฒพลัง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง

แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การพยาบาลแบบองค์รวมและยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง หลักการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กทั้งในภาวะปกติและที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรมและสังคม และที่เบี่ยงเบนทางสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต และระยะสุดท้าย การดูแลด้านจิตสังคมสำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

"Holistic nursing care for adult, bringing nursing process to use to cover health promotion,
prevention, cure, and rehabilitation in acute, critical, chronic illness and end of life in the clients with alteration of oxygenation, ventilation, receive poisoning, including the problems of hematology system, urinary system, reproductive women system, breast, eye, ear, throat, nose, neurological system, perception and physical mobility."

แนวคิด ทฤษฏี และการพัฒนาการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพจิต บทบาทของบุคคล ครอบครัวและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการปรับตัวและสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน ฟื้นฟูภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิต และปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้จักตระหนักรู้ตนเองเพื่อปรับปรุง สร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น วิวัฒนาการของการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ บทบาทพยาบาลจิตเวชศาสตร์ บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Mental health concepts and theories; Role of individuals, families as well as institutes toward adaptation and mental Health; Mental health promotion, prevention and rehabilitation; the problems relate to mood and behavior; the process of self-awareness for development, relationship and team creation; the evolution of psychiatric nursing. Role of psychiatric nurses to promote, prevent and rehabilitate mental health as well as psychiatric nursing. 

ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณจากภาวะสูงอายุ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูงอายุ การพัฒนาความผาสุก พฤฒพลัง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง