กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยออกแบบและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา การเขียนรายงานผลการวิจัย
Research methodology in educational technology and communication, research results application for educational technology and communication development; research for learning development, research planning and research proposal writing, research tool constructing by designing and constructing, educational technology and communication innovation research conducting, data collecting, data analysis and interpretation, conclusion, dissension, and suggestion for further educational technology and communication development, and research report focusing on the majors