มลพิษในดินและน้ำที่มาจากวัตถุต้นกำเนิดดิน จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์ และผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ