ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย หลักพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย บทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย