พื้นฐานทางพิษวิทยาของยา สารพิษ สารปนเปื้อนต่างๆและยาเสพติด การวิเคราะห์ระดับ ยา สารเคมี และสารพิษ เทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การควบคุมคุณภาพ การนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเกี่ยวกับระดับยาและสารเสพติด ตลอดจน ภาวะการเกิดพิษจากสารต่าง ๆ