พื้นฐานการสวนหัวใจ ประกอบด้วย ประวัติการสวนหัวใจ ห้องสวนหัวใจ เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การสวนหัวใจ การใช้สารทึบรังสี การถ่ายภาพและการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งการเตรียมผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังการสวนหัวใจ ขั้นตอนและเทคนิคการสวนหัวใจ รวมถึงบทบาทนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกในห้องสวนหัวใจ