ธรรมชาติและหลักการพื้นฐานของทรัพยากรดิน การกำเนิด การจำแนกและคุณสมบัติด้านต่างๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมและการปนเปื้อนเนื่องจากการใช้และการจัดการผิดวิธี หลักการและขั้นตอนในการบำบัดและการฟื้นฟูทรัพยากรดิน