กระบวนการต่างๆทางดินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความเป็นไปของสารเคมีในดิน ทั้งธาตุอาหารพืชและสารมลพิษในดินที่มีแหล่งที่มาจากวัตถุต้นกำเนิด สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ เน้นกระบวนการทางเคมีและกระบวนการอื่นๆที่ควบคุมพฤติกรรมด้านการสะสม การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนรูปของสารเคมีที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสู่ห่วงโซ่อาหารและการแพร่กระจายสู่ระบบนิเวศ รวมถึงแนวทางการควบคุม การจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรดิน

         Soil processes related to fate and behaviors of chemicals in the soil, both essential elements and contaminants derived from parent materials, natural and anthropogenic activities, focusing on chemical processes and related processes that control chemical accumulation, translocation and transformation in soil, its consequent effects on biological uptake and ecosystem distribution, concepts and strategies for soil pollutant control, soil quality management and soil contamination rehabilitation