เป็นการศึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ ท้ังตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และกองทุนรวม