วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ เรียนรู้หลักการและภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีการเชิงวัตถุรวมถึงการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ