ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการกําหนดหัวข้อการกําหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การออกแบบวิจัยการจัดทําแบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการอ้างอิง รวมทั้งฝึกทําแบบเสนอโครงการวิจัย