พื้นฐานทางเภสัชวิทยา รวมทั้งเภสัชจลน์ศาสตร์ของยาและยาเสพติด การวิเคราะห์ระดับยา และสารพิษจากสารเคมี การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเลือกวิธีวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเกี่ยวกับ ระดับยาที่ให้เพื่อรักษาและสารเสพติด ตลอดจนภาวะการเกิดพิษจากสารต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงความรู้ด้านอาชีวอนามัย