แนวความรู้ใหม่เกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ในระดับโมเลกุล และวิวัฒนาการของเซลล์ โดยเน้นศึกษา คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่สำคัญได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และเอ็นไซม์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้าง ระดับโมเลกุลของเซลล์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ กลไกการปรับสภาพของเซลล์เพื่อ ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ปฏิกิริยาของเซลล์ต่อปัจจัยกดดันจากสภาพแวดล้อมและเชื้อโรค และการตายของเซลล์ รวมถึงจีโนมดีเอนเอ การแสดงออกของยีนพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์