หลักการตัดสินใจ การใชตัวแบบ เครื่องมือในการวิเคราะหการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ และการจัดการองคความรู ศึกษาการออกแบบและการใชระบบสนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ฝกปฏิบัติโดยใชภาษาตัวอยางทางการเงิน และระบบผูเชี่ยวชาญ
Review the principles of decision making, modeling, tools in decision analysis, business intelligence, decision support systems (DSS), and knowledge management (KM). Examine design and implementation issues of management support systems (MSS), EIS and GSS. Complete practical work using a financial modeling language and an expert system shell.