หลักการและโครงสร้างของภาษาจากตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ และนิพจน์ การสร้างและการใช้วัตถุ การเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน การสร้างเงื่อนไข การวนซ้ำคลาส อาร์เรย์และแฟ้มข้อมูลการใช้จียูไอ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ