ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การใช้ Word Processor, Spreadsheet, PowerPoint และ Database รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปกับระบบงานต่างๆ ในธุรกิจและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการวิจัยทางธุรกิจ