ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาภาวะบาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉินและภาวะวิกฟต บูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ