โครงสร้างตลาดลักษณะต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โครงสร้างตลาดผูกขาด
โครงสร้างตลาดผู้ขายและผู้ซื้อน้อยราย และโครงสร้างตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ประสิทธิภาพของการจัดสรร ทรัพยากรภาย ใต้โครงสร้างตลาดเหล่านั้น ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น ความล้มเหลวของกลไกตลาดที่นำไปสู่หลักการ ของเศรษฐศาสตร์ แขนงต่างๆ
Several market structures such as perfect competition market, monopoly market, seller and buyer market structure and monopolistic market structure, efficiency of resource allocation under those market structures, game theory, factor market, basic welfare economics, failure of market mechanism leading to various economic principles such as economic of natural resources and environment and health economics