การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการผลิตและต้นทุนการผลิต บทบาทของกลไกราคาในอุปสงค์และอุปทานตลาดสินค้าและบริการ ความยืดหยุ่นอุปสงค์ ความยืดหยุ่นอุปทาน ความยืดหยุ่นการทดแทนทางเทคนิค การกำหนดราคาสินค้าและประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์