มลพิษในดินและน้ำที่มาจากวัตถุต้นกำเนิดดิน จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์ และผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ

หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการของเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ เทคโนโลยีการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย การใช้ประโยชน์จากของเสีย การฝังกลบที่ถูกหลัก การเผาอุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการบำบัดและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

<p>ธรรมชาติและหลักการพื้นฐานของทรัพยากรดิน การกำเนิด การจำแนกและคุณสมบัติด้านต่างๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมและการปนเปื้อนเนื่องจากการใช้และการจัดการผิดวิธี หลักการและขั้นตอนในการบำบัดและการฟื้นฟูทรัพยากรดิน</p>

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิน มลพิษของดินที่มาจากวัตถุต้นกำเนิดและมาจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตลอดจนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ บทบาทมลพิษของดินต่อระบบนิเวศน์ การตรวจสอบ วิเคราะห์ ป้องกันและแก้ไขปรับปรุงมลพิษของดิน

ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัญหาและความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
Physical, economical and social features of Thailand, problems and relational analysis of geographical factors affecting development of Thailand.

หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิชาภูมิศาสตร์ การนำเสนอและการแปลความข้อมูลทางพื้นที่ สถิติพรรณนาเชิงพื้นที่ ทฤษฏีความน่าจะเป็นและหลักการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง สถิติอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยบนพื้นที่ โมเดลเชิงเส้น การวิเคราะห์การจำแนก และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

Principle of photogrammetry, using of elementary method equipment for mapping and quantitative data measuring, under the specified accuracy, geometry of vertical photography, adjustment of the displacements and distortions on aerial photograph, extending ground control by aerotriangulation, mapping and map revision with aerial photograph, applications on digital photogrammetry for mapping.

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮเตอร์โรซีส แหล่งพันธุกรรม การนำเข้าพันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่ที่อาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เพื่อให้คุณภาพและปริมาณของผลิตผลตลอดจนผลิตภัณฑ์จากพืชมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

โครงสร้างของกรดนิวคลีอิค การจำลองตัวเองของกรดนิวคลีอิค การจัดเรียงตัวของจีโนม กลไกระดับโมเลกุลของการกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ ทรานสโพสเซเบิ้ลเอลิเมนต์ โครงสร้างของจีน การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การดัดแปลงโปรตีนภายหลังการแปลรหัส การย่อยสลายโปรตีน พีซีอาร์ เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส ไฮบริไดเซชั่นของกรดนิวคลีอิค เอ็นไซม์ตัดจำเพาะ การหาลำดับดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและจีน

หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคการหายีนที่สนใจ การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้สิ่งมีชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ยีนบำบัดและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานส์คริปโตมและโปรติโอม