จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย จิตบำบัดเบื้องต้นในการป้องกัน และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติการดูแลและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตใจแก่ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไป