เครื่องมือ เครื่องแก้ว และของเสียต่างๆที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกหลักการการตรวจวิเคราะห์แบบปริมาณและ คุณภาพ วิธีการวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ น้ํายาวิเคราะห์และน้ํายาสําเร็จรูป การเลือกใช้สารมาตรฐานหน่วยและ ค่าอ้างอิงผลการวิเคราะห์ การประเมินวิธีการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ศึกษาถึงความผิด ปกติในสภาวะต่างๆของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน การเผาผลาญกรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ สารประกอบ ไนโตรเจนและสารบิลิรูบิน ฝึกทักษะในการวิเคราะห์รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติของสารเหล่านี้ในสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกาย

          หลักการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ในภาวะภูมิคุ้มกันปกติ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมถึงโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ โดยครอบคุมถึงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งวิธีเพาะเลี้ยงแยกเชื้อ การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรีย การจำแนกชนิด วิธีทางซีโรโลยี วิธีทางอณูชีววิทยา ที่มีใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับความสัมพันธ์ทางคลินิก
            Principles and laboratory investigation for diagnosis of bacteria infection in organ, and hospital acquired infections, emerging and reemerging disease with conventional and advanced methods: cultivation technology, bacterial identification, bacterial susceptibility test, serology, and molecular method, including interpretation and clinical correlation

การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมรายงานวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ต่อที่ประชุมโดยการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
The course is emphasized on the capability of searching, reading and interpreting the scientific publications concerning the medical sciences. The students must capable of presenting and discussing about the papers of interest.

พื้นฐานทางพิษวิทยาของยา สารพิษ สารปนเปื้อนต่างๆและยาเสพติด การวิเคราะห์ระดับ ยา สารเคมี และสารพิษ เทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การควบคุมคุณภาพ การนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเกี่ยวกับระดับยาและสารเสพติด ตลอดจน ภาวะการเกิดพิษจากสารต่าง ๆ

พื้นฐานการสวนหัวใจ ประกอบด้วย ประวัติการสวนหัวใจ ห้องสวนหัวใจ เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การสวนหัวใจ การใช้สารทึบรังสี การถ่ายภาพและการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งการเตรียมผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังการสวนหัวใจ ขั้นตอนและเทคนิคการสวนหัวใจ รวมถึงบทบาทนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกในห้องสวนหัวใจ

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา รวมทั้งเภสัชจลน์ศาสตร์ของยาและยาเสพติด การวิเคราะห์ระดับยา และสารพิษจากสารเคมี การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเลือกวิธีวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเกี่ยวกับ ระดับยาที่ให้เพื่อรักษาและสารเสพติด ตลอดจนภาวะการเกิดพิษจากสารต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงความรู้ด้านอาชีวอนามัย

แนวความรู้ใหม่เกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ในระดับโมเลกุล และวิวัฒนาการของเซลล์ โดยเน้นศึกษา คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่สำคัญได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และเอ็นไซม์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้าง ระดับโมเลกุลของเซลล์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ กลไกการปรับสภาพของเซลล์เพื่อ ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ปฏิกิริยาของเซลล์ต่อปัจจัยกดดันจากสภาพแวดล้อมและเชื้อโรค และการตายของเซลล์ รวมถึงจีโนมดีเอนเอ การแสดงออกของยีนพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์

หลักการทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การดูแลผู้ป่วย และการแปลผลการตรวจหัวใจแบบไม่รุกราน ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่อเนื่อง การตรวจหัวใจโดยเพิ่มแรงเครียด ซึ่งรวมทั้ง การใช้ยา และการออกกำลังกาย การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เป็นต้น

             พัฒนาการของการให้เลือดทางการแพทย์ แนวคิดทางวิทยาภูมิคุ้มกัน และพันธุกรรมของ หมู่โลหิตของมนุษย์ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง และเทคนิคพื้นฐานสำหรับ การตรวจหาแอนติบอดี การทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้ ระบบหมู่เลือดของมนุษย์ การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การรับบริจาคโลหิตและขบวนการจัดการเลือดที่รับบริจาค สารกันเลือดแข็งตัวและผลจากการเก็บเลือดในตู้เย็น ส่วนประกอบของเลือด การเตรียม การเก็บรักษาและการใช้อย่างเหมาะสม หลักการและการประยุกต์ใช้การบริจาคเลือดเฉพาะส่วน การตรวจก่อนการให้เลือด การตรวจแยกชนิด แอนติบอดี ภาวะการแตกของเม็ดเลือดแดงในทารกแรกเกิด การให้เลือดเด็กและทารก และการประกัน คุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต