"บทนำสู่ความคิดรวบยอดและประวัติในการศึกษาเซลล์ต้นกำเนิด ชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน เซลล์ต้นกำเนิดเต็มวัย และเซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำ กลไกทางชีวเคมีในระดับโมเลกุลที่ควบคุมพลูริโพเทนซี และกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นของเซลล์ต้นกำเนิด สภาพแวดล้อมของเซลล์ต้นกำเนิด ตัวบ่งชี้ของเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง การประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิด เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ การเมือง กฎหมาย และจริยธรรม

introduction to concepts and history of stem cells studies, biology of embryonic, adult, and induced pluripotent stem cells, biochemical mechanisms underlying pluripotency and differentiation of stem cells, stem cell niche, stem cell markers, iPS cells technology, cancer stem cell, applications of stem cells, techniques used in stem cell studies, stem cell debate for the challenges in science, politics, law, and ethics
"

หลักการทางอิมมูโนพยาธิวิทยาและเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา เป็นการตรวจสอบโดยใช้หลักการปฏิกิริยา ระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี้เพื่อตรวจหาโมเลกุลของโปรตีนที่ผิดปกติ และเทคนิคโมเลกุลเพื่อตรวจหาสภาวะ ทางพยาธิ

วิชากายวิภาคศาสตร์ 1 สำหรับนิสิตสาขากายภาพบำบัด