การศึกษาว่าด้วยปรัชญาแห่งความยุติธรรมและกฎหมาย 

ลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคล
ในกฎหมายระหว่างประเทศรัฐ เขตแดนของรัฐ อ านาจของรัฐ
เขตอ านาจของรัฐทางทะเลและก าหนดเขตทางทะเล
ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ
รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ