ติดต่อสอบถาม

• งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
• กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ชั้น 3 อาคาร Citcoms มหาวิทยาลัยนเรศวร
• E-mail : elearning@nu.ac.th
• Tel : 0-5596-1552