การมีส่วนร่วมของชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน ระบาดวิทยา การเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในกระบวนการพยาบาลชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่ครอบคลุมการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

Concepts of community learning, epidemiology, empowerment and community participation in community nursing process activities for providing community health care regarding promotion, prevention, curing, and rehabilitation dimension.