ปฏิบัติการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาที่คุกคามสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การวินิจฉัยสุขภาวะชุมชน วางแผนและพัฒนาชุมชนสุขภาพ ตลอดจนประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น