วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ใช้บริการการพยาบาลตามลักษณะเฉพาะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิก ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล และกระบวนการพยาบาลในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการการพยาบาล สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาบทบาทอิสระของพยาบาลด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาที่เลือกสรร อาทิ ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด และด้านการพยาบาลชุมชน เพื่อการให้การสนับสนุนตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาล