ศึกษาค้นคว้า และสังเคราะห์ประเด็น ปัญหา และแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์การนำเสนอโดยใช้กระบวนการสัมมนา
Study intensively and synthesis; issues problem and trend in nursing profession, nursing professional development, as well as nursing organization. Practice academic presentation using seminar methodology.