แนวคิดการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดและเครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช แนวคิดการบำบัดรักษาทางจิตเวช

     Concepts of nursing for patients with mental disorders, Theories of psychiatry nursing, creation of a therapeutic relationship and medical treatments for psychiatric nursing, the concepts of psychotherapy.