มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองจากชุดการทดลองที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็กโลก ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ฟิสิกส์ของอะตอมและนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ และควอนตัมฟิสิกส์ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่ได้จากการผลการทดลองและทฤษฎีทางฟิสิกส์


The purposes are to give learner experiences with some of experimental bases of earth’s magnetic field , magnetic induction , atomic and nuclear Physics ,modern Physics and Quantum Physics to understanding of the relations between phenomena from experimental data and Physics theory.