รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเลขานุการ วิชาเอกเลือก สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 4

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิชาชีพเลขานุการ เน้นภาษาที่ใช้งานเลขานุการทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

French Language for secretarial work with emphasis on the spoken and written language of business.