ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับประเทศไทย ฝึกสถานการณ์จำลองของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และการศึกษานอกสถานที่