วัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ชนิดของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุล การแจกแจงน้ำหนักโมเลกุล ชนิดและโครงสร้างของพอลิเมอร์ โครงสร้างผลึกและอสัณฐานของวัสดุพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง พอลิเมอร์ร่วมและพอลิเมอร์ผสม การนำพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ วิทยากระแสของวัสดุพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง การเลือกใช้และการประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรม หลักการของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์