ดำเนินการค้นหาปัญหาการวิจัย สัมมนาประเด็นแนวโน้ม ตามปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่เลือก สรร และนำเสนอเพื่อให้ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Conducting a research and seminar on selected issue in relation to adult nursing practitioner the supervision of thesis advisors