มโนมติและทฤษฎีการบริหารทั่วไป และการบริหารทางการพยาบาล บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการตนเองและงานในหน้าที่ การจัดการคุณภาพเชิงบริการพยาบาลและกลยุทธ์การจัดการ