วิวัฒนาการสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิด หลักการพื้นฐานและทฤษฎีสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิต จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยต่อการปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะความเจ็บป่วยทางจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดเบื้องต้น บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิต การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม

Evolution of mental health and psychiatry, basic principles and theories in mental health nursing related to mental health, age developmental psychology, mental health promotion, and mental illness prevention to create the basic therapeutic relationship, the role of nurses in mental health promotion, nursing care for those involved with mental health and psychosocial problems.