มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองจากชุดการทดลองที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ ความจุความร้อนของแก๊ส เรโซแนนและความเร็วของเสียง กฎข้อที่สองของนิวตัน การหาค่านิจความโน้มถ่วงโดยใช้เพนดูลัม การขยายตัวเชิงความร้อน สนามแม่เหล็กของคู่ขดลวดเฮมโฮสต์ สนามแม่เหล็กของขดลวดเดี่ยวและกฎของ บิโอ-ซาวาทเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่ได้จากการผลการทดลองและทฤษฎีทางฟิสิกส์