แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคลอด การทำคลอด การพยาบาลมารดาทารกและครอบครัวในระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน
Concepts and theories related to childbirth process, childbirth assistance, and nursing care for natal and postnatal mothers including their baby and family in normal, risky, and abnormal conditions.